Роман про «двох Кулішів»

теґи: жіночий роман, презентація, історичний роман

Іван Корсак спільно з видавництвом «Ярославів Вал» пре­зентував новий історичний роман «Перстень Ганни Барвінок» (серія «Сучасний Бестселер України») про письменницю та дружину Пантелеймона Куліша. Ганна Барвінок —  це літератур­ний псевдонім Олександри Біпозерської-Куліш — сестри гро­мадського та літературного діяча, журналіста Василя Білозерського та фольклориста й етнографа Миколи Білозерського.

Михайло Слабошпицький на­звав цей роман найжіночнішим з усіх, що вийшли у цьому жанрі за останній час. Це говорить про те, що автор зумів надзвичайно орга­нічно вжитися в роль головної ге­роїні і відобразити всі колізії того часу, вельми непрості стосунки з чоловіком непересічного таланту: все це осмислено з її жіночої по­зиції. Дослідники творчості Пан­телеймона Куліша сходяться на думці, що тільки одна жінка могла бути дружиною цього письмен­ника, витримати його деспотич­ний характер та численні любов­ні захоплення, і це — Ганна Барві­нок. Для цього їй знадобилася не­абияка стійкість духу, шлюб із Кулішем назавжди визначив друго­рядність її особистості та літера­турних творів. Утім, вона сама об­рала собі таку долю, адже для того часу це було природно, вона вмі­ла бути в тіні чоловіка гідною його таланту, надихатися ним, вчитися у нього. Її ж власний літератур­ний хист критики називають «не­гучним і лагідним», відзначаючи при цьому багату лексику її тво­рів, яка вже неприсутня у повсяк­денному вжитку сучасних україн­ців. Також примітною у творчос­ті Ганни Барвінок є жанрова но­визна її оповідань — «Русалка», «Чорт у кріпацтві», — у яких міф поєднується з реальністю, витво­рюючи «магічний реалізм» за сто­ліття до Маркеса і латиноамери­канської школи.

Відомо, що письменниця од­нією з перших почала літератур­ну дискусію про достовірність ав­торства Марка Вовчка. Михайло Слабошпицький зазначив, що історико-біографічний роман у нас —  це здебільшого народницька парадигма, а Іван Корсак висвіт­лює у своїх творах інтелектуаль­ну літературну історію України в її персоналіях, серед яких і Міхал Чайковський, і В’ячеслав Липинський, і Арсеній Мацієвич і, зре­штою, Ганна Барвінок.

Мандруючи сюжетними стеж­ками роману Івана Корсака, спів­переживаєш почуттям юної Олек­сандри і спудея Панька, сумуєш втраті жінкою первістка, відчу­ваєш всі «радощі» бездоріжжя до Тули, де відбував заслання Ку­ліш, і де провідувала його вірна дружина.

Ознайомлення з історичними особистостями у захопливій філі­гранній літературній формі — це цікавий прецедент у літературі іс­торичного жанру. Ця книга буде корисна і широкій аудиторії чи­тачів, і студентам вищої школи та дослідникам літератури зокрема. Сприймання твору у шкільному віці може викликати утруднене його розуміння, оскільки книжка потребує вельми широкої літера­турної обізнаності.

Тож однією з безумовних ко­ристей і переваг нового роману Іва­на Корсака є те, що він стимулює до прочитання творів Ганни Барвінок, про цінність яких відомо лише лі­тературознавцям. Головний редак­тор видавництва «Ярославів Вал» Павло Щириця зазначив: «Читаю­чи цю книгу, розумієш, що за нею стоїть більша думка, аніж викладе­но у тексті, ба навіть більше — ці­ле братство думок», що є ознакою першокласної літератури».

Прес-служба видавництва «Ярославів Вал»

983863_604349389695728_7071679189282229411_n
1510614_604352289695438_9038659121656088121_n
гусейнов
компаніченко
наєнко